SharaNam bhava karuNAm

Ragam – Arabhi , Adi Thaalam
From the Narayana Theertha Tharangini
Pallavi
sharaNam bhava karuNAm mayi kuru dInadayALO

karuNA rasa varuNAlaya karirAja krupALO

Anupallavi

adhunA khalu vidhinA mayi sudhiyA sura bharitam

madhusUdana madhusUdana hara mAmaka duritam

Charanam 1: 


vara nUpura sundara kara shObhita valaya
sura bhUsura bhayavAraka dharaNIdhara krpayA
tvarayA hara bharamIshvara suravaryamadIyam

madhusUdana madhusUdana hA mAmaka duritam

Charanam 2 : 

ghrNi maNDala maNI kuNDala phaNI maNDala shayana
aNimAdi suguNa bhUSaNa maNI maNTapa sadana
vinatA suta ghana vAhana muni mAnasa bhavana
madhusUdana madhusUdana hara mAmaka duritam

Charanam 3

ari bhIkara hali sOdara paripUrNa sukhAbdhE
narakAntaka nara pAlaka paripAlita jaladhE
hari sEvaka shiva nAryaNa tIrtha paramAtman
madhusUdana madhusUdana hara mAmaka duritam

Advertisements