KrishNa sadguru kripa, vrukSha svarUpa guru

Ragam: sAma.    Talam – Adi tALA.       Madurai G.S.Mani.

Pallavi
krSNa sadguru kripa, vrukSha svarUpa guru
(madhyamakAla)
kanakakashipu vairi narasimha upAsita bhAgavatOttama, shri gOpAla

Anupallavi
svarNaranjamulO sujanametti perigi
(madhyamakAla)
karNAmrtamuga bhajanalu tappaga goppaga anudina jEsedE, shri gOpAla

Charanam1
santatam hari nAma smaraNa pravAham,
shlAghanIya tulasIhAra alankrta tarivEdyam
sUtramutO akShaya pAtramutamburA
(madhyamakAla)
sukhamuga chekoni sthiramuga nityOtsavam anusarinchina peddalu, shrI gOpAla

guruvarya CharaNAravindam bhajAmi
guruvarya gOpAlakrishNam smarAmi
bhAvAntaranga tarangam bhajAmi
nAmAmrta pAnalOlam smarAmi
shrI narasimha svarUpam bhajAmi
meenAkShisuta nitya vinutam namAmi

Sadhguru GopalaKrishnaMurthi Ki – Jai

%d bloggers like this: