Aalokya Sree Balakrishnam

This is part of the Krishna Leela Tarangini sung in Hamsanadham Raagam

nanda soonu rAdha gopasoonubhinanda soonu rAdha gopasoonubhirmanDitEnduvadana SSanaiSSanaihikhyApaya nnakhila bandhu tamvatsa pAlana vidhou sa deekshtaha ||

Pallavi – AlokayE Sree bAlakrishnam – sakhi Ananda sundara tAnDava krishnam ||

C1 navaneeta khanDa dadhi chora krishnam,  bhakta bhava paaSa bandha mochana krishnam ||
C2 neela mEgha SyAma sundara krishNam,  nitya nirmalAnanda bodha lakshaNa krishNam ||
C3 charaNa nikvaNita noopura krishNam – kara sangata kanaka kankaNa krishNam ||
C4 kinkiNee jAla ghaNa ghaNita krishNam- loka Sankita tArAvali mouktika krishNam ||
C5 sundara nAsA mouktika SObhita krishNam-nanda nandana makhanDa vibhooti krishNam ||
C6 kanThOpa kanTha SObhi koustubha krishNam-kali kalmasha timira bhAskara krishNam ||
C7 vamSee naada vinOda sundara krishNam ,  parama hamsa kulaSamsita charita krishNam ||
C8 gOvatsa brunda pAlaka krishNam-kruta gOpikA jAla khElana krishNam ||
C9 nanda sunandAdi vandita krishnam-Sree nArAyaNa teertha varada krishNam ||