AIKYA

Below are the list of songs for AIKYA (8th October 2017). Below the list are the Video links. The order of the songs will be changed and reflected here on this page

Song 1 – Maha ganapathim manasa smarami popular devotional Ganapathi songs – Ragam Naatai/Jog + Naatai Jathiswaram
Song 2 – Parvati Nandana Bala Ganesha (Hamsadhwani) & Ksheerabdi Shayana Narayana
Song 3 – Shreeman Narayana – Bowli Ragam
Song 4 – Tulasi DalaMulache – Mayamalavagowla Ragam
Song 4- VaraVeena (Mohanam) Shreeman Narayana – Bowli Ragam
Song 5 – Jagatha Janani – Shudha Saranga
Song 6 – Sarasa Netra (Shankarabharanam)
Song 7 – Shyamale Meenakshi (Shankarabharanam)
Song 8 – Vellai Pookal ( Ragam Hamsadhwani)
Song 9 – Sambashivayaneve (Ragam Khamas)
Song 10 – Sree Raama, Sree Raama (Ragam Sahana)
Song 11 – Vandanamu Raghunandana (Raga Sahana)
Song 12 – Vara Leela Gaana Lola
Song 13 – VaraShiva Baalam (Shankarabharanam)
Song 14 – Rara Venu (Bilahari Ragam)
Song 14 – Kamalajadala – Kalyani Ragam
Song 15 – Deva Bandha Namma (Kalyani)
Song 16 – Mathe Malayadwaja (Raga Khamas) + Uyirum Neeye movie song (Khamas)
Song 17 – Tamil Song – Bharathi – Nirpathuve Nadapathuve Parapathuve (Ragam – Kalyani, Yaman)
Song 18 – Bhagyadha Lakshmi Baramma
Song 19 – Marathi Abhang – Hari Mhana Tumhi Govinda Mhana

Song 20 – Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda

 

 

 

Following are the proposed list of songs with their Youtube Videos

1. Radhe Radhe Radhe Radhe, Radhe Govinda

 

Ragam – Sindhu Bhairavi

2. VaraVeena

 

Composer : Appayya Deekshithar
Defaults : s r2 g3 p d2 (Raagam: Mohanam) Hindustani – Bhoopali
ThaaLam  : Roopakam (3 beats) 

https://www.youtube.com/watch?v=MiyQ_tryAeE&t=2s

 

3. Vara Leela Gaana Lola

29 dheera shankaraabharaNam mela (Bilawal)
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
pallavi

varalIla gAnalOla, sura pAla suguNa jAla, bharita nIlagala
hrdAlaya shruti mUla sukaruNAlavAla pAlayasu mAm
(varalIlA)

caraNam 1

sura vandita Apta brnda, vara mandara dhara sundara, kara kundaradana
indumukha sanandana nuta nanda nandana indirAvara
(varalIlA)

caraNam 2

(muni) cintanIya svAnta, narakAntaka nigamAnta carana sukAnta
kushala vAntara hitadAnta kuja vasanta santata antaka stuta
(varalIlA)

caraNam 3

Vara bhUSa vamsha bhUSa, nata pOSaNa mrdu bhASaNa ripu
bhISaNa nara vESa nAga pESana vara sESa bhUSa tOSita anagha
(varalIlI)

caraNam 4

SukavIsha hrNnivEsha, jagadIsha kubhava pAsha rahita shrIsha sura
gaNEsha hita jalEsha shayana kEshava shamIsha durlabha
(varalIlA)

caraNam 5

RaNadhIra sarva sAra, sukumAra budha vihAra tanuja nIradhara
samIraNa karuNArasa paripUrNa jAra cOra pAhimAm
(varalIlA)

caraNam 6

Nara rakSaka nIrajAkSa, vara rAkSasa mada shikSaka sura yakSa
sanaka rukSapati nuta akSa haraNa pakSa takSa shikSaka priya
(varalIlA)

caraNam 7

RaghurAja TyAgarAja, nuta rAja divasa rAja nayana
bhOjaga davana janaka rAja sutA virAja rAjar Aja pUjita
(varalIlA)

 

4. Shreeman Narayana

sreeman naraayaNa
raagam: bowLi     (Bhairav, Not Sampoorna Bhairav)

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 P D1 S
Av: S N3 D1 P G3 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Annamaacaarya

 

5. Tulasi DalaMulache

15 maayamaaLava gowLa janya  (Bhairav)
Aa: S R1 G3 P D1 S
Av: S N3 D1 P G3 R1 S

6. Vandanamu Raghunandana (Raga Sahana)

 

  1. Tamil Song – Bharathi – Nirpathuve Nadapathuve Parapathuve (Ragam – Kalyani, Yaman)

https://www.youtube.com/watch?v=YVMkMlxOD9Y

8. Vellai Pookal ( Ragam Hamsadhwani)

9. maitrEm bhajata – rAgamAlika

maithrim bhajata
raagam: yamunaa kalyaaNi

65 mEcakalyaaNi janya
Aa: S R2 G3 P M2 P D2 S
Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

AND

kaapi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

 

10 . Udayalur Kalyanaraman – Gajanana hey shubhanana

https://www.youtube.com/watch?v=WS7GtnJO6qc

 

12. maha ganapathim manasa smarami popular devotional ganpathi songs – Ragam Naatai/Jog

https://www.youtube.com/watch?v=YtQTGukA5pI

 

 

13. Kamalajadala – Kalyani Ragam

 

14. Raghuvamsa Sudha

15. Vara veena

16. RaraVenu

17. Deva Bandha Namma

 

%d bloggers like this: