Ashtapadhi 20 – Virachita

virachita-chaatu-vachana-rachanam, charane rachita-pranipaatam |
samprati manjula-vanjula-simani, keli-sayanam anuyatam ||1|| Radhe

mugdhe madhu-madanam, Hey Radhe, anugatam anusara radhike ||dhruvapadaṃ||

ghana-jaghana-stana-baara-bhare, dara-manthara-charana-vihaaram |
mukharita-mani-manjiram upaihi, vidhehi maraala-vikaaram ||2|| Radhe

srnu ramaṇīyataram taruni-jana-mohana-madhupa-viraavam |
kusuma-saraasana-saasana-bandini, pika-nikare bhaja bhaavam ||3|| Radhe

anila-tarala-kisalaya-nikarena, karena lata-nikurambam |
preranam iva karabhoru karoti, gatim prati munca vilambam ||4|| Radhe

sphuritam ananga-taranga-vasaadiva, soochita-hari-parirambham |
prccha manohara-haara-vimala,jala-dhaaram amum kuca-kumbham ||5|| Radhe

adhigatam akhila-sakhi bhiridam, tava vapurapi rati-rana-sajjam |
chandi rasita-rasana-rava-dindimam, abhisara sarasam alajjam ||6|| Radhe

smara-sara-subhaga-nakhena sakhim, avalambya karena salilam |
chala valaya-kvanitair avabodhaya, harim api nija-gati-seelam ||7|| Radhe

sri-jayadeva-bhanitam adharikrta-haram udasita-vaamam |
hari-vinihita-manasaam adhitisthatu kantha-tatim aviraamam ||8|| Radhe

Advertisements