Ashtapadhi 22

Radha vadana – Sung in Raga Madhyamavati

How to Sing – https://www.youtube.com/watch?v=0TA7I7uGPFk&index=12&list=PL2R7Ak-2R0jzo2ckfRFig1-EtzPirwit0

This Ashtapathi signifies auspiciousness and is sung on most such occassions.

sA sasAdhvasa sAnandam gOvindE lOla lOchana
SinjAna manju manjeeram pravivESa nivESanam ||

Para 1
radha-vadana-vilokana-vikasita-vividha-vikaara-vibha…gam |
jala-nidhi miva vidhu-mandala-darshana-taralita-thunga-taragam ||1|| Krsnam

Para 2
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam
saa dadarsa guru-harsha-vasam vada-vadana managa-vika….sam || Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 3
haara mamalatara-tara murasi, dadhatam parilambya viduram |
sphutatara-phena-kadamba-karambitam, iva yamuna-jala-pu…ram ||2|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 4
syamala-mrudula-kalevara-mandalam, adhigata-gaura-duku…lam |
neela-nalina miva peeta-paraga patala,-bhara-valayita-mulam ||3|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 5
tarala-dhrug-añcala-chalana-manohara, vadana-janita-rati-ra…gam |
sphuta-kamalodara-khelita-khañjana, yugam iva saradi tata…kam ||4|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 6
vadana-kamala-parishilana-milita mihira-sama-kundala-shobham |
smita-ruci-rucira-samulla-sita-adhara-pallava-kruta-rati-lobham ||5|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 7
shashi-kirana-cchuritodara-jaladhara,-sundara-kusuma-sukesam |
timirodita-vidhu-mandala-nirmala, malayaja-tilaka-nivesam ||6|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 8
vipula-pulaka-bhara-danturitam, rati-keli-kalabhiradheeram… |
mani-gana-kirana-samuha-samujjvala,-bhushana-subhaga-shariram ||7|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 9
sri-jayadeva-bhanita-vibhava,-dvigunikta-bhushana-bharam |
pranamata hrudi vinidhaya harim ruchi, ram suktruto-daya-saram ||8|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Advertisements