Bhaje Sadgurum Anisham, Bhaje Sadgurum

Anisham, Bhaje Sadguru…, Anisham, Bhaje Sadguru,  Gururaja Anisham,

Bhaje Sadgurum Anisham, Bhaje Sadgurum

  • Tejasabhja hitha kara thulyam , Divya bavvya guna paripoornam

Rajasekaramivasthitham  akhiloth, dharana nimitham bhuvamava theernam    (bhaje)

  • Kandaraksha tulasi malam, kandalambitha akshaya patram

karaveenam suvisala vakshasam, kanaka nibandam mrdhu dara gatram   (Bhaje)

  • prushtalmbina mamshuka aveshtitha, sirasam bahu sarasham

pundralika vara nashaka polam, pundarika nayanam mruduhasam   (Bhaje)

  • indu bimba sama suchartram, nandaniya madhdhala ganam

sundara chamara kethana kanchana dandadhari sannutha damanam  (bhaje)

  • vishnu vidhisha swaroopinam, vijnanatha  padhuka saranam

krishna padhambuja ambara radha, krishna dasa vara manasa sadhanam (bhaje)

Advertisements