Bhavayami Gopala

Pallavi
Bhavayami Gopala Balam … Mana Sevitham ,
Tat padam chintayeyam sada

Charanam 1
kati ghatitha mekhala , khachita mani ghantika
Patala ninadena vibharaja manam
kutilapada ghatitha samakula chintitenam
chatula natanam samujala vilasam

Charanam 2
niratakarakalita navaneetham
bramhadi ,suranikara bhavana shopitapadam
thiruvenkatachala sthitam anupamam harim
paramapurusham gopala balam

Advertisements