Slokams-divyanaamam

Slokams

Visrujya lajjaam yo adheethe mannaa maani nirantharam
kulakoti samaa yuktho labhathe maamakam padham

Vishno: gaanamcha nruththam cha natanam cha viseshatha:
brahman braahmana jaatheenaam karthavyam nithya karmavath

Kaalakshepo na karthavya: ksheenam aayu: kshane kshane
yamasya karunaa naasthi karthavyam hari keerthanam

Na aham vasaami vaikunte na yogi hrudaye ravou
mathbaktha: yathra gaayanthi thathra thishtaami naarada

Harer naamaiva naamaiva naamaiva mama jeevanam
kalou naasthyeva naasthyeva naasthyeva gathir anyadhaa

Bhakthaa: samgamyacha anyonyam deepam madhyey nidhaayacha
jyothir mayam maam dhyaayantha: keertha yanthascha madh gunaan

Pradakshinam prakurvantha: bhoo pradakshina jam phalam
labanthey naatra sandeha: vinathaanandha vardhanaa

%d bloggers like this: