Namami gnana nantha gurum

Ragam – thodi

Talam – Adhi

Namami gnana nantha gurum
Sadha vadamee gnananantheythi (pahi )

Charanam 1

Uma maheshwara devasootham
Nithyam uththama sadhu janathipatheem (sadha)

Charanam 2

pinakini nadhi theeravasam
thapovana sthitha mantha-haasam
anathabandum athputha naatham
ashreetha harithasa hruthaya nivasam

Namavali

Gnanantha Saranam saranam, Gnanantha guro saranam saranam

%d bloggers like this: