Jaya Jaya Ramanatha

Slokams :
prahlada nArada parASara punDareeka
vyAsAmbareesha Suka Saunaka bheeshmadAlbhyAn
rukmAngadArjuna vasishTa vibheeshaNAdeem
puNyAn imAn parama bhAgavatAn smarAmi ||
neelAchala varanilayam nikhila jagannAdha mEkamAkalayE
neeradhi vaTataru nikaTam nija Evaka brunda hita vidhAtAram ||
sarva jnAna kriyASaktim sarva yOgESwaram prabhum
sarva vEdya vidam vishNum prabha vishNu mupAsmahE ||

P Jaya Jaya ramA nAtha Jaya Jaya dharA nAtha ||
AP Jaya Jaya varAhapura Sree vEnkaTEsa ||
C 1 nigama gOchara nitya nirmalAnanda ghana
VigaLita mahA mOha vimala vijnAna harE
khaga yAna sanchAra khanDitAsura nikara
sakala guNa sampanna satya paripoorNa II ||
C 2 madhusoodanAnanta mAyayAkruta bhuvana
vidhu divAkra nayana vEdAnta bhavana harE
vidhi mukha surEndranuta vipula kaLyANa yuta
vimala yogi dhyEya vividha munigEya ||
C 3 mura naraka samhAra mooDha mati janadoora
parijana Sivankara parAvara SareeraharE
niravadhika kArunya nikhila lOka Saranya
sarasa nArayaNa teertha sadguru varENya II
%d bloggers like this: