rAmacandrAya Mangalam

rAmacandrAya. rAgA: kurinji/navarOj. t/Eka tALA.

Composed by Bhadrachala Ramdas

P: rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAmacandrAya mangaLam
1: rAmacandrAya janaka rAjajA manOharAya mAmakAbhISta dAya mahita mangaLam
2: kosalEshAya manda hAsa dAsa poSanAya vAsavAdi vinuta sadvarAya mangaLam
3: cAru mEgha rUpAya candanAdi carcitAya bhAna kaTaka shObhitAya bhUri mangaLam
(cAru kumkumO pEta candanAdi carcitAya hAraka shObhitAya bhUri mangaLam)
4: lalita ratna kuNDalAya tulasI vanamAlikAya jalaja ghatuka dEhAya cAru mangaLam
5: dEvakI suputrAya dEva dEvOdattamAya pavanA guruvarAya sarva mangaLam
6: puNDarIkAkSAya pUrNacandra vadanAya aNDajAta vAhanAya atula mangaLam
7: vimala rUpAya vividha vEdAnta vEdyAyA sumukha citta kAmitAya shubha mangaLam
8: rAmadAsAya mrdula hridaya kamala vAsAya svAmi bhadra girivarAya sarva mangaLam

rAma rAma rAma rAma. rAgA: kurinji / sAvEri. T/Adi / Eka tALA.

P: rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAma rAmacandrAya mangaLam
C1: rAmacandrAya janaka rAjAja manOharAya nAma kabhISTadAya mahita mahita mangaLam
2: sAra kumkumOpEta candanAnucarcitAya hAra kaTaka shObhitAya bhUri mangaLam
3: nava sarOja lOcanAya nata janAnugrahAya pavana tanaya sannutAya parama mangaLam
4: lalita ratna kuNDalAya tuLasIdAma mAlikAya jaladha shatrusha dEhAya cAru mangaLam
5: kOsalEshAya mandahAsa dAsa pOSaNAya vAsavAdi vinuta sarvAya mangaLam
6: naga sudAti bhAnukUla nAmagEya mantrAya nigama cida surucirAta nitya mangaLam
7: dEvAdi dEvAya divya mangaLa vigrahAya pAvanAya sarva lOka bhavya mangaLam
8: sAma gAna priyAya sakala lOka pAlanAya sadaya hrdaya paramahamsAya mangaLam
9: vimala rUpAya vividha vEdAnta vEdyAya sumukha citta kAmitAya shubhra mangaLam
10: rAmadAsAya mrdula hrdaya kamala vAsAya svAmi bhadragiri varAya sarva mangaLam

%d bloggers like this: