Ashtapadhi 1

The following notes are for the NamaSankeerthanam Weekly Bhajanai sessions in Solihull/Birmingham. The Ashtapathi consists of 24 Prabandhams and it is auspicious to spell the respective shlokas prior to each Ashtapadhi. It is customary to perform a Naivedyam after each Ashtapathi is sung.

Following notes will spell out the preceding shlokas and the 1st Ashtapathi based on Dashavatharam

Shloka

(The ‘….’ means a short alaapanai. )

Yad Gopi vadanendu Mandana Mabhuth Kasturika Patrakam….
Yen Lakshmikuja shata kumba kalashe vyAkosham Indiwaram…
Yen nirmana….  Yen nirmana vidhana sadana vidhau, sidanjhanam yoginam…
Tanaha Shyamalam…, Shyamalam,  Tanaha Shyamalam avirastu nidhaye, Krishna bhidhanam mahaha……..

Radha mano rama vara rasaleela
Gana mrutaika panitam kaviraja Ra…jam….
Sri…. Madhavar chana vidhananuraa….ga sadma
Padma…vati priyathamam… Pranathosmi nityam , Pranathosmi nityam…..

Sri… Gopala vilasini valyatha dattathi mukta kriti –
Sri Radha… pathi, pada Padma bajana nandabdhi, magnonisham
Loke sathka viraja raja etiya:, kyathodiyam bhonidhi:.
Tham vande….. Jayadeva sadguru varam, Padmavati vallabham…

Padmavati Ramanam 

 Ragam: purvikalyani   Talam: tripuTa

Pallavi

PadmAvati ramaNam…. Jaya Jaya.. padmAvati ramaNam..Jaya Jaya.. PadmAvati ramaNam
jayadEva kavirAja BhOja dEva suta padmapAda smaraNam (kuru mAnasa)

Anupallavi

yad-gOpI vadanEndu…. maNDala ramitam
tadgOvindapada Chandra chakOram (shrI)

CharaNam

kindubilva sadanam ati ati
divya mangaLa vadanam
sundarAnga shubha shObhita madanam
sumukhi rAmAdEvi priyakara sutanum

(madhyamakAlam)

saha paNDita samUhasEvyam, shata manmata jita mahanIyam
satata k.rSNa prEma rasamagna, samAna rahita gIta gOvinda kAvya


The 4 opening Shlokas before 1st Ashtapadhi

How to sing – https://www.youtube.com/watch?v=Fsd11pvOqDc

Shloka 1 – mEghainu mEduram ambaram vanabhuvaH,  shyAmAH stamAladrumaiH
naktaM bhIrurayaM tvamEva tadimaM rAdhE gruhaM prApaya |
itthaM nanda nidEshash chalitayOH, pratyadhva kunjadrumam
rAdha mAdhavayOr Jayanti yamunA kUlE, rahaH kElayataH
Shloka 2 – vagdEvatA charita chitrita cittasadmA…
padmAvatI charaNa chAraNa chakravartI |
shrI… vAsudEvarati kElikathA… samEtam
Shloka 3 – yadi harismaraNE sarasaM manO
yadi vilAsakalAsu kutUhalam |
madhura kOmala kAnta padA..valiM
shruNU tadA jayadEva sarasvatIMEtaM karOti jayadEva kaviH prabandham
Shloka 4 – vAchaH pallava yatyumA patidharaH, sandarbha shuddhiM giram
jAnItE jayadEva Eva sharanaH shlAghyO… durUhUdrutE |
shirngArOttara satpramEya rachanaihi, AchArya gOvardhana-
spardhI kOpi na vishrutaH, shrutidharO dhOyI kavikSmA patiH…..

Ashtapadhi 1 – Dashavatharam

(Group Singing)

Matsya Avataram – Fish

pralaya-payodhijale Hare Mukunda, dhrutavanasi vedam…
vihita-vahitra-charitram akhedam |
kesava dhruta-mina-sharira
jaya jagadisa hare, Hare Mukunda

Kurma Avataram – Tortoise

kitirati-vipulatare, Hare Mukunda, tava tihati prishte
dharani-dharana-kina-chakra-garisthe |
kesava dhruta-kacchapa-rupa
jaya jagadisa hare

Varaha Avataram – Boar

vasati dasana-sikhare Hare Mukunda dharani tava lagna
shasini kalanka-kaleva nimagna |
kesava dhruta-sukara-rupa
jaya jagadisa hare

Narasimha Avataram – Man-Lion

tava kara-kamala-vare , Hare Mukunda , nakha adbhuta-shringam
dalita-hirayakasipu-tanu-bhrugam |
kesava dhruta-nara-hari-rupa
jaya jagadisa hare ||3||

Vamana Avataram – Dwarf man in Treta Yugam

chalayasi vikramane , Hare Mukunda , balimadbhuta-vamana
pada-nakha-nira-janita-jana-pavana |
kesava dhruta-vamana-rupa
jaya jagadisa hare ||4||

Parashurama Avataram – Warrior Man with an axe

kshashtriya-rudhira-maye , Hare Mukunda , jagad apagata-papam
snapayasi payasi samita-bhava-tapam |
kesava dhruta-bhrugu-pati-rupa
jaya jagadisa hare ||5||

Rama Avataaram – Lord Rama

vitarasi dikshu rane , Hare Mukunda , dik-pati-kamaniyam
dasa-mukha-mauli-bali ramaniyam |
kesava dhruta- Raghupathi rupa
jaya jagadisa hare ||6||

Lord Balaraama – the Bearer of the plough

vahasi vapushi vishade , Hare Mukunda , vasana jaladabham
hala-hati-bhiti-milita-yamunabham |
kesava dhruta-hala-dhara-rupa
jaya jagadisa hare ||7||

Gauthama Budha – Budha

nindasi yajña-vidhe, Hare Mukunda, ahaha! sruti-jatam
sadaya-hrudaya darshita-pashu-ghatam |
kesava dhruta-buddha-sharira
jaya jagadisa hare ||8||

Kalki Avataaram – Kalki

mleccha-nivaha-nidhane, Hare Mukunda, kalayasi karavalam
dhuma-ketum iva kim api karalam |
kesava dhruta-kalki-sharira
jaya jagadisa hare ||9||

sri-jayadeva-kave, Hare Mukunda,  idam uditam udaram
shrunu sukhadam shubhadam bhava-saram |
kesava dhruta-dashavidha-rupa
jaya jagadisa hare ||10||

“pralaya-payodhijale” is the first of the Gita Govinda Ashtapadis. It appears just after the poet makes a short introduction, and is a hymn offered to the ten incarnations of Vishnu. Starting from the Matsya-avatara, each verse extols the greatness of one incarnation. The final verse then describes all of these avataras as belonging to Krishna, and requests him to listen to the poet’s following words.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.