Smara samarOchita – 14th Ashtapadhi

adhA gatAm mAdhavam antarENa
sakheemiyam veekshya vishAda mookam
viSankamAnA ramitam kayApi
janArdanam drushTavad Etad-Aha || 

kApi madhuripunA – sAranga – tripuTa

smara samarOchita virachita vESa
Lalitha/guLita kusuma dara viluLita kESa
kApi madhu ripunA
vilasati yuvatihi: atyadhika guNA ||

hari parirambhaNA vaLita vikArA
kucha kalaSOpari taraLita hArA||kApi||

vichala dalaka lalitAnana chandrA
tadadhara pAna rabhasa kruta tandrA||kApi||

chanchala kunDala dalita kapOlA
mukharita rasana jaghana gati lOla||kApi ||

daita vilOkita lajjita hasita
bahu vidha koojita ratira sarasitA||kApi||

vipula pulaka prudhu vEpadhu bhangA
Svasita nimeelita vikasadanangA||kApi||

Sramajala kaNa bhara subhaga Sareera
pari patitOrasi rati raNadheerA||kApi||

Sree jayadEva bhaNita hari ramitam
kali kalusham janayatu pari Samitam||kApi||

%d bloggers like this: