kAmakOTi pItha vAsini

rAgA: kalyANi. Talam – Adi tALA.

kAmakOTi pItha vAsini (ambA) (jagadamba),
kAmAkSi gauri lalitE, sOmashEkharAbdha sharada,
vimala tripurasundari lalitE
Charanam 1
kAmarAja bIja mantra rUpiNi, kalyANi rahitE, shAnta dhAriNi vIra ramaNi Karunaya mampahi madani
Charanam 2
pArthasArathi sOdari (ambA) (jagadambA), Parvathi shankari rANi, Shankara pITha vAsini paramEshvari ambA
Charanam 3
sundari suma sura vardani, ambA jagadambA, sundari kamalAlayatAkSi niranjani dayitApa nirdaya

Namavali
parvata rAjakumAri bhavAni, kanjaya hrdaya mama duritAraNi

kAraNI dhAraNi nAraNI pUraNi, tripurasundari dEvi bhavAni

%d bloggers like this: