Kamala Vallabha Govinda

Kamala Vallabha Govinda Mam
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kaminiyaanana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kandarpa Janaka Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kunja Vilochana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kanakaambaradara Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kaliya Mardhana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kaustubha Bhushana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Yashoda Bala Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Yadukuka Thilaka Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Nitya Mahotsava Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Nityananda Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Venuvilola Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Vijaya Gopala Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bhaktha Vatsala Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bagavatha Priya Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bharatha Ananda Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bhadradivasa Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

%d bloggers like this: