Kanchadalaya

raagam: kamalaa manOhari
27 sarasaangi janya
Aa: S G3 M1 P N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 S
taalam: aadi
Composer: Muthuswamy Dikshatar
pallavi
kanjadaLaayataakshi ka-a-amAkShi, kamalaa manOhari tripurasundari
anupallavi
kunjaragamane manimandita manjulacharane, maamavashiva, panjarashuki pankajamukhi guruguha ranjani duritabhanja-niranjani
CharaNam
raaka shashivadane suradane, rakshita madane ratnaa sadane,
shrikaAnchana vasane surasane, shringaaraa shraya mannndahasane,
Ekanekak Sari bhuvaneshvari,
EkanandA mrutahari bhasvari,
EkagramanO layakari shrikari,
Ekamesha grhEshvari shankari

For other songs from Muthuswamy Dikshatar, click here

%d bloggers like this: