Maithreem Bhajatha

Maithreem Bhajatha , Akhila Hrujjethreem,
Atmavadeva paraanapi pashyatha
Yuddham thyajatha , Spardhaam Tyajata , thyajatha Pareshu akramamaakramanam

Jananee Pruthivee Kaamadughaastey
JanakO Devah Sakala Dayaaluh
Daamyata Datta Dayadhvam Janathaah
Sreyo Bhooyaath Sakala Janaanaam
Sreyo Bhooyaath Sakala Janaanaam
Sreyo Bhooyaath Sakala Janaanaam

%d bloggers like this: