Nanda nandana gOpAla

Gadyam 27

athakhaluvallavayuvatyo nijavallabha viraha santapa janita duranta cinta santapa  mandıkrta bahyavisaya viveka vrttimaccityavatyah muhurmuhuh tadıya lılavinoda navarasaviskarana pravınah apanka pratyanka gunagana sama visama balabala vilasa vilasita grıvasirah kampa tribhangi lalita divyagatra bhrunetra hasta visesadyaviskrta avarasalankaralankrta vividha lasya visesam spuradadhara maniparimilita muralıkalarava sudhavatırita sudhakhanda mandalam smaram smaram svasvantahkaranapayena sarvantarangam madanasatakoti sundarangam dhyayantyo manasa pranamantyah sirasa gayantyo vacasaca purah sthitamiva sambodhya pratyekam gopalamagayanta ||
slokam
madanasatakotivesam madhavamadhaya mamake manasi|

vidalitasuraripubrndam visnum gayami visvabhartaram ||185||

nanda nandana gOpAla. rAgA: dhanyAsi/Sahana/Mohanam/rAgamAlikA. Adi tALA.

P: nanda nandana gOpAla jaya navanIta chora gOpAla
C1: kandarpa shatakOTi sundara sukhakara mandahAsa shrI gOpAla
brndAvana gO-brnda yamunAnanda chandrAnana shrI gOpAla
2: lIlA mAnuSa pAlaka vESa phalAnuja vigraha gOpAla
muraLIdhara muni brnda vicintita mukta janAshraya gOpAla
3: nanda su-nandAdi vandita charaNa aravinda mahOnnata gOpAla
pATita ripu brNda bOdha rasAnanda sAdhita jadadaNDa gOpAla
4: gOpI manmatha gO-paripAlaka gOvardhandhara gOpAla
rAsa maNDala naTa dAsa janAvana vAsavAdi vinuta gOpAla
5: mUla kAraNa mOhavAraka lakSmI bAla varAdhipa gOpAla
ghOra bhavArNava tAraka pAlita nArAyaNa tIrtha gOpAla

%d bloggers like this: