Narayanam Bhaje

ragam: valachi/malayamarutam
talam: adi
Language: Sanskrit

narayanam bhaje narayanam, lakshmi narayanam bhaje narayanam
narayanam bhaje narayanam, lakshmi narayanam bhaje narayanam
narayanam narayanam

vrindavana sthitam narayanam
devavrindair abhisthitam narayanam … Narayanam bhaje …

Dinakara madhyam narayanam
divya kanakambara dharam narayanam … Narayanam bhaje …

Pankaja lochanam narayanam
bhakta sankata mochanam narayanam … Narayanam bhaje …

Karuna payonidhim narayanam
bhavya sharanagata nidhim narayanam … Narayanam bhaje …

Rakshita jagat trayam narayanam
chakra shikshita surachayam narayanam … Narayanam bhaje …

Agyana nashakam narayanam
shuddha vigyana bhashakam narayanam … Narayanam bhaje …

Shrivatsa bhushanam narayanam
nanda govatsa poshanam narayanam … Narayanam bhaje …

Shrigara nayakam narayanam
padaga.nga vidhayakam narayanam … Narayanam bhaje …

Shrikanta sevitam narayanam
nitya vaikuntha vasitam narayanam … Narayanam bhaje …

%d bloggers like this: