Raja gopala Ramaniya Vesha

Ragam: Kuntalavarali     Thalam: Tisra Adhi

Krishna Krishna Govinda Krishna
Govinda Govinda Gopala Krishna

Raja gopala Ramaniya Vesha, Radha Vallabha Gopala Krishna  (Krishna)

Kamala Vallabha Kamalaya Daaksha, Kamsa vi mardhana Gopala Krishna  (Krishna)

Chandana Charchitha Charu Kalepara, Sampaka Nasika Gopala Krishna  (Krishna)

Gaja raja rakshaka  , gambheera hrudaya, Gathi jitha   Gaja Raja  , Gopala Krishna.

Rasakreeda Ramani Vallabha, Rathi pathi Janaka , Gopala Krishna

Bhavya Kula laya Bhava Dhukka hara, Bhadradri Vaasa Gopala Krishna (Krishna)

https://youtu.be/KD6da4Ip-BQ?t=2h13m11s

%d bloggers like this: