Sadhashiva Brahmendra

  1. khelati mama hrdaye – Athana 
  2. Sarvam Brahma Mayam
  3. Pibare RamaRasam – Yamuna Kalyaani
  4. Prativaaram vaaram – Tilang

Namavali – Sambo Gangadhara, Gowri Manohara
Gowri Manohara, Gangajata Dhara
GangaJata Dhara, Chandrakala Dhara
Chandrakala Dhara, Saamba Sadashiva

Advertisements