Saraswathi

  1. Jaya Jagadeeshwari
  2. Mamavatu shrI sarasvati
  3. Sharade Karunanidhe – Hamir Kalyana
  4. Naamavali – Vani Mampahi, GeerVani Mampahi
    Vani Mampahi, Pustakapaani Mampahi
    Vani Mampahi, VeenaPaani Mampahi
    Vani Mampahi, PannakaVeni Mampahi

 

 

Advertisements