Saraswathi

 1. Jaya Jagadeeshwari
 2. Mamavatu shrI sarasvati
 3. Sharade Karunanidhe – Hamir Kalyana

Naamavali

 1. Vani Mampahi, GeerVani Mampahi
  Vani Mampahi, Pustakapaani Mampahi
  Vani Mampahi, VeenaPaani Mampahi
  Vani Mampahi, PannakaVeni Mampahi
 2. Jayajayadevi Dayalahari
 3. Sangeetha Rasike Sharade

 

 

Advertisements