Shri Valli Devasena

Ragam – NataBhairavi

Pallavi:
shrI vallI dEva sEnApatE shrI subramaNyA namOstutE

Anupallavi:
dEvathA sArva bhauma jaya jaya tavi shaD-bhuja kArtikEyA mEyA

Charanam:
mAmava sadA shivakumArA vimAnI krta citra mayUrA shrta kAmita phala dAyaka haThashUra karuNA jaladhara jagadAdhAra “

 

%d bloggers like this: