Dadra Peshkar

DhaTi DhaDha TinNa TaTi DhaDha DhinNa X 4

DhaTi DhaTi DhaTi DhaTi DhaDha TinNa
Tati TaTi TaTi DhaTi DhaDha DhinNa X 2 times

DhaDha TinNa TaTi  DhaDha DhinaNa DhaTi   X 4 times

TinNa TaTi DhaDha   DhinNa DhaTi DhaDha  X 3 Times

Tihai

TinNa TaTi DhaS Tati DhaS TaTi
Dha

%d bloggers like this: