Vara Leela Gaana Lola

raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

TaaLam: aadi

G M P,P D,D P,P
S R G,G G R G M,M G M G
R G R S R G R S
nn R R G R G M G P M G S R n S

Pallavi

varalila gaanalola surapala sugunajala bharita nilagala hrdalaya
srutimula sukarunalavala palayasu mam

Charanams

1.sura vandita apta brnda
vara mandara dhara sundara kara
kundaradana indu mukha sanandana nuta
nanda nandana indira vara

2.muni cintaniya swanta
narakaantaka nigamaanta cara
sukanta kusa lava antara hita
danta kuja vasanta
santata antaka stuta

3.vara bhusa vamsa bhusa nata posana
mrdu bhasana ripu bhisana
nara vesa naga posana
vara sesa bhusa tosita anagha

4.sukaviisa hrtnivesa jagatisa
kubhava pasa rahita sriisa
suragana isa hita jalaisa sayana
kesava asamisa durlabha

5.ranadhira sarva sara
sukumara budha vihara
danuja niradhara samirana
karuna rasa paripurna
jara cora pahi mam

6.nara raksha nirajaaksa
vara rakshasa mada sikshaka
sura yaksha sanaka rukshapatinu
taksha harana paksha
daksha sikshaka priya

7.raghu raja tyagaraja nuta
raja divasaraja nayana bho
jagatavana aja janakaraja suta
viraja rajaraja pujita

Advertisements