Annamacharya

  1. Bhavayami Gopala Bala – Yaman Kalyani
  2. Dolayam chala Dolayam – Ragam Khamas
  3. Govinda Govinda Yani Koluvare – Bowli
  4. Momu juparA – Behag/Roopak
  5. Saranu Saranu Surendra Sannutha
  6. Sreeman Narayana – Bowli Ragam
Advertisements