Annamacharya

  1. Anthayu Neeve – Hindolam
  2. Bhavayami Gopala Bala – Yaman Kalyani
  3. Dolayam chala Dolayam – Ragam Khamas
  4. Govinda Govinda Yani Koluvare – Bowli
  5. Momu juparA – Behag/Roopak
  6. Saranu Saranu Surendra Sannutha
  7. Sreeman Narayana – Bowli Ragam
Advertisements