Annamacharya

  1. Bhavayami Gopala Bala – Yaman Kalyani
  2. Dolayam chala Dolayam – Ragam Khamas
  3. Momu juparA – Behag/Roopak
  4. Saranu Saranu Surendra Sannutha
  5. Sreeman Narayana – Bowli Ragam
Advertisements