Bho Shambho

bhO shambhO
raagam: rEvati

2 ratnaangi janya
Aa: S R1 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Dayaananda Saraswati
Language: Sanskrit

pallavi

bhO shambhO shiva shambhO svayambhO

anupallavi

gangAdhara shankara karuNAkara mAmava bhavasAgara tAraka

caraNam 1

nirguNa parabrahma svarUpa gamAgama bhUta prapanca rahita
nija guhanihita nitAnta ananta Ananda atishaya akSayalinga

caraNam 2

dhimita dhimita dhimi dhimikiTa kiTatOm tOm tOm tarikiTa tarikiTakiTa tOm
matanga munivara vandita Isha sarva digambara vESTita vESa Isha sabEsha nitya niranjana nitya natEsha Isha sabEsha sarvEsha