Prabhu Ramachandra Ke Dootha

Prabhu Ramachandra Ke Dootha Hanumantha Anjaneya 
Hanumantha Hanumantha Hanumantha Anjaneya
Hey Pavan Putra Hanumantha Balabheema Anjaneya
Balabheema Balabheema Balabheema Anjenaya
Jaya Ho, Jaya Ho, Jaya Ho, Anjaneya
Jaya Ho, Anjaneya, Jaya Ho, Anjaneya

 

%d bloggers like this: