Raghuvamsa Sudha

Ragam: Kathanakuthoohalam
Talam: Adi 
Composer: Patnam Subramaniam Iyer

SNDPMGRS R M D,
SNDPMGRS S G P,
SNDPMGRS

Pallavi:

Raghu vamsa Sudhambudhi Chandra Sri, Rama Rama Rajeswara

Anupallavi:

Agha Megha maarutha Srikara,  Asuresha Mrigendra vara Jagannatha
Chittaswaram:

Sa Re Ma Ga – Re Sa Re – Ma Ma Da – Da Ni Ga – Ga Pa Sa,

Sa ni da pa ma ga, pa ma ga re.

Sa Re Re Ma ,     Ma Da Da Ni,   Ga Pa Pa Sa. ,  Sa. Re. Re. Ma.

Ma. Ga. Ga. Re. , Re. Sa Sa Ni,    Ni Da Da Pa,   Pa Ma Ga Re

Charanam:

Jamadagnija garva khandhana

Jaya rudraadi vismitha bhandana

Kamala apthaan vaya mandana

Aganitagu-na shourya shri venkatesha

%d bloggers like this: