Saraswathi

 1. Jaya Jagadeeshwari
 2. Mamavatu shrI sarasvati
 3. Sharade Karunanidhe – Hamir Kalyana
 4. Vellai Thamarai Poovil

Naamavali

 1. Vani Mampahi, GeerVani Mampahi
  Vani Mampahi, Pustakapaani Mampahi
  Vani Mampahi, VeenaPaani Mampahi
  Vani Mampahi, PannakaVeni Mampahi
 2. Jayajayadevi Dayalahari
 3. Sangeetha Rasike Sharade
%d bloggers like this: