Sivan

 1. Aadidum perumaan nadanam aadidum
 2. Bo Shambo, Shiva Shambo
 3. Sabhapathikku Vera Deivam – Abhogi
 4. kanaka sabhai tirunaTanam – Surati (Gopalakrishna Bharati)
 5. Eppovaruvaro – Jonpuri
 6. Irakkam Varamal – Behag
 7. Bola Natha Umapathe, Sambo Shankara Pashupathe

Namavali

 1. Shambo Shankara, Siva Shambo Shankara
  Shambo Shankara Saambasadshiva, Shambo Shankara
  Paravati Nayaka, Paramesha Paahimam
  Bhaktha Janapriya Pankaja Lochana, PaahiRakshamam
%d bloggers like this: