Deva devam bhajey

Deva devam bhajey Ragam : Shyama / adi

Deva de vam bhajey deva raa jam bhajey
Vaasude vam bhajey varadha raa jam bhajey
raama raa mam bhajey raamachan dram bhajey
krishnaa krish nam bhajey krishna raa jam bhajey
Venu naa dham bhajey venkate sham bhajey
raamaa govindaa krishnaa govindaa
govinda govinda govinda raadhey
raamaa govindaa krishnaa govindaa
govinda daaro gopaala daaro
aananda daaro yogaananda daaro
sri krishna daaro seetha raama daaro
purusho tthama daaro jagannatha daaro
Raamaa raaghava raajeeva lochanaa
kaamitha phaladhaa kari vara dhaa
krishnaa keshava ambuja lochana
vaanchitha phaladhaa yadhu vara dhaa

%d bloggers like this: