Namacha bajAr, paNdarI – Vittaldas

nAmAchA bajAr, paNdarI nAmAchA bajAra 

VittuRayacha Nagari Pandari, VittuRayacha Nagari Pandari

nAmachagEti nAmachadEti, kOtiguLam uddhaara (paNdari)
dAyIm dAyIm santhamiLAlE, karitI jai jai kAra (paNdari)
AshADa kArthika yAthrA barati, vittalahA saradhAra (paNdari)
gOpALa pUrim kAlA hOyI, lAykyAnchAbatimAra (paNdari)
bALakadAsA lAgali kOti, tarilEm harichEm dwAra (paNdari)

%d bloggers like this: