Thirtha Vittala

Tirtha viththala kshetra viththala
deva viththala deva puja viththala
mata viththala pita viththala
bandhu viththala gotra viththala
guru viththala guru devata viththala
nidhana vithala nirantara vithala
nama mhane maja viththala sapadala
mhanuni (alt: mhanoni) kalikala pada nahi

%d bloggers like this: