Bhavayami Gopala

Ragam: yamuna kalyaNi

taaLam: khaNDa caapu
Composer: Annamacharya

Pallavi
Bhavayami Gopala Balam … Mana Sevitham ,
Tat padam chintayeyam sada

Charanam 1
kati ghatitha mekhala , khachita mani ghantika
Patala ninadena vibhraja maanam
kutilapada ghatitha samkula shinjitenatam
chatula natana  samujwala vilasam

Charanam 2
niratakarakalita navaneetham
bramhadi suranikara bhaavana shobitapadam
thiruvenkatachala sthitam anupamam harim
paramapurusham gopala balam

%d bloggers like this: