Dolayam chala dolayam

Ragam: khamAs
tALam: tishra Adi 

Composer: Annamacharya

Dolayam chala dolayam hare dolayam
Dolayam chala dolayam hare dolayam

Meena kurma varaaha, mrugapati avathaara
danavaare guna saure, dharani dhara maru janaka
Dolayam chala dolayam hare dolayam

Vamana rama rama, vara krushna avathara
syamalanga ranga ranga, samaja varada muraharana
Dolayam chala dolayam hare dolayam

Daaruna buddha kaliki, dasha vidha avathara
sirapane gosamane sri venkata giri kutanilaya
Dolayam chala dolayam hare dolayam


%d bloggers like this: