Sridharavenkatesam Smaramyaham

Namavali

Gangadhara Hara, Gangadhara Hara
Gangadhara Hara Hara Hara Hara