Gnanananda Guru

Slokam

Mantasmita mukampojm mahaniya kunarnavam
madurabhashinam santham sarvpootha-thayaparam
baktha vathsala jalatheem parama-nantha vikraham
jnananantha prpan-nosme nirmlajnan sitha ye||

  1. Namami gnana nantha gurum
  2. Naane Unnai Nambinen – Amrutavarshini

 

Namavali

Gnanantha Saranam saranam, Gnanantha guro saranam saranam

%d bloggers like this: