Madananga Mohana Sukumarane

rAgA: khamAs. Adi tALA.

P: madanAnga mOhana sukumAranE vraja vanitaiyar uLLam magizhum vasudEvanE
A: taruNap-pA dhA,, nI sA nI,,, dhA pA mA
tAmaraimalarpAdhA ni sA ri Sa, nI,,, dha pA mA
shen-tAmarai malarppAdA ni sA ri sA nI,,, dha pA mA , Ga Ma Pa Da Ni Sa
rAdhEya vairi jAyA sOdara rAdhikA kAnta nanda gOvinda
C: ettanai nEram nAn pADuvEn(innum), un innishaiyam kuzhal vENugAnattilkku
takiTa dhImkiNatOm takiTa tadingiNatOm ettanai nEram nAn AduvEn
ingu nanda kumAranin gAnattirkku ishainda paDiyum Aadi Veithaacha
angu en mAmiyAr nAttanAr sholpaDi Ada vENum idu pADAgap-pOccu

%d bloggers like this: