PraNavAkAram siddhi vinAyakam

praNavAkAram siddhi vinAyakam. rAgA: Arabhi. Adi tALA.

Composer – Oothukadu Venkata Subaiyer

P: praNavAkAram siddhi vinAyakam prasanna smita vadanam anubhAvayE 
A: gaNanAyakam nikhila bhuvana mangaLa varadAyakam 
maNigaNa kiraNa nAnavidha kalpa dharaNam lOka kAraNam
C1: ati samvrta shiva gaNa sura gaNa mahatAnanda naTanam  
Dundubi DiNDima mridanga Damaruha ravah:, dhrimita dhrimita sanachala charaNam
2: karuNArasa varSaNa mukha kamalam kAtyAyani phalapradam
nandakumAra laptiva sampradam atishayah:, lambOdara vikaTarAjam amalam

Namavali

Gananatha Gananatha…. Sidhivinayaka , 
Gananatha Gananatha…. Gananatha

Bhakthabala Varadayaka Charanarchita Bhavadharana, 
Sidhivinayaka, Mangala Charanam Charanam

Gananatha Gananatha Vignavinashaka , 
Gananatha Gananatha Gananatha

Bhakthabala Varadayaka Charanarchita Bhavadharana, 
Sidhivinayaka, Mangala Charanam Charanam

%d bloggers like this: