vAnchasi yadi kushalam

raagam: kalyANi

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTakavi

pallavi

vAnchasi yadi kushalam mAnasa paramAnanda rasa sindhu madhya
maNi bindu chakra nilayAm nirantaram dhyAyEta shrI kAmAkSIm

Anupallavi

kAnchI nagara vihArAm shiva kalyANa guNagaNa sArAm
(madhyamakAla)
kamaneeya kalpita nija maayayaa kaaraNa kaarya vidhAyaka dhIrAm

g,ndndpm g,dpdpmg gmr, gmp, dpmp dnS
g,ndndpm g,dpdpmg gmr, gmp, dpmp dnSR
SRG,RSR, Snd, nSpdn, mpd, gmpr, gm pdn

Charanam

nijamOda sadA ramaNIya shivAmrita nAma japAm shubhagAm
gajamukha guruguha vinutAm sumukhAm karuNAm puSpita kalpalatAm
(madhyamakAla)
gAnakalA kushalAm avabOdhana gandharva samArAdhita susvara
mANikya manOhara vINA dharaNAm suranuta sarasIruha caraNAm

g,ndndpm g,dpdpmg gmr, gmp, dpmp dnS
g,ndndpm g,dpdpmg gmr, gmp, dpmp dnSR
SRG,RSR, Snd nSpdn mpd gmpr, gm pdn

%d bloggers like this: