Muthuswamy Dikshatar

Song 1 – ShrI Venugopala Shri Rukmini

raagam: kurinji

Aa:S N3 S R2 G3 M1 P D2
Av: D2 P M1 G3 R2 S N3 S

taaLam: Eka
pallavi

shrI vENugOpAla shrI rukmiNIlOla, dEva nAyaka shriyam dEhi dEhi madhumurahara

anupallavi

devaki sukumaara, deenajana mandaara, govardhanoddhaara gopa yuvatee jaara

caraNam

gOkulAmbudhi sOma gOvinda nata bhauma shrI kuranjita kAmashrita satya bhAma
kOkanda pada sOma guruguha hita shyAma shrIkara tapO hOma shrI jayantI nAma

Song 2 – Kanchadalaya 

Song 3 – MahaGanapathim – Naatai ragam

 

 

%d