SharaNam bhava karuNAm

Ragam – Arabhi , Adi Thaalam
From the Narayana Theertha Tharangini
Pallavi
sharaNam bhava karuNAm mayi kuru dInadayALO
karuNA rasa varuNAlaya karirAja krupALO Anupallavi adhunA khalu vidhinA mayi sudhiyA sura bharitam
madhusUdana madhusUdana hara mAmaka duritam Charanam 1: 
vara nUpura sundara kara shObhita valaya sura bhUsura bhayavAraka dharaNIdhara krpayA tvarayA hara bharamIshvara suravaryamadIyam
madhusUdana madhusUdana hA mAmaka duritam Charanam 2 :  ghrNi maNDala maNI kuNDala phaNI maNDala shayana aNimAdi suguNa bhUSaNa maNI maNTapa sadana vinatA suta ghana vAhana muni mAnasa bhavana madhusUdana madhusUdana hara mAmaka duritam Charanam 3 ari bhIkara hali sOdara paripUrNa sukhAbdhE narakAntaka nara pAlaka paripAlita jaladhE hari sEvaka shiva nAryaNa tIrtha paramAtman madhusUdana madhusUdana hara mAmaka duritam
%d bloggers like this: