AlOkayE rukmiNee

Composed by Narayan Theertha, rAgA: kAmbhOji. Adi tALA

Slokam :
acharyavachanat sarvam akarod yadunandanah|
vachamagocharat mapi vasudeva hsvamayay||
bheeshmai jAmbavatee bhAmA satyA bhadrAcha lakshaNA|
kALindee mitra vindAcha mahishyOshTA bhavan harEh||
dwArakA nagaree madhyE sahasra stambha manTapE|
ratna simhAsanArooDham sakaLatram jagussraaha ||

AlOkayE rukmiNee kalyANa gOpAlaM||pa.||
neela mEgha nibhAkAraM bAlArka samAna chElaM
neelAMbarAnujaM gOpAlaM neelAla kAMtaM||a.pa.||

dwArakApura maMTapE dwAdashAditya sannibhE
bhoori ratna siMhAsanE bhoosuraghanE
veerAsanE sukhaseenaM vikasitAMbujAnanaM
dheera yOgi sEvyamAnaM dEvakee vasudEva soonuM ||1||

SaMkha duMdubhi nAditE SataSo gaMdharvAdigeetE
puMkhAnupuMkha nigama budhajanAvRutE
paMkajEkShaNa raMbhAdi paTu naTana vinOditE
kuMkuma kEsara varShitE kOmalAkAra charitE ||2||

divya kireeTa kuMDala deepta peetAMbara dharaM
navya muktA maNi hAraM nAnA viharaM
avyaya bhooti vistAraM amara nAree surAdhAraM
bhavya koustubha kaMdharaM bhakta mAnasa saMchAraM ||3||

aShTa mahiShee samEtaM amara nAree susEvitaM
tuShTa puShTa janAvRutaM tuMburu geetaM
iShTajana samASritaM IshwaramaparAjitaM
dRuShTa sarva lOkajAtaM dEva rAjAdi vinutaM ||4||

hEma muktA maNi ChatraM heera ratna kaTi sootraM
chAmara vyaMjanAvRutaM SaradiMdu vaktraM
kAmakOTi samagAtraM kanakAMgadAdi vichitraM
SyAma suMdaraM pavitraM SaraNAgatOddhAra gOtraM ||5||

chaMdrAnanA bhaishmI bhAmA jAMbavatI satyA mitra-
viMdA bhadrA lakShaNA kALiMdI nAyakaM
naMda naMdanam AShrita bRuMda bRuMdAraka vaMdyaM
naMdita nArAyaNa teertha naMdanaM AnaMdakaMdaM ||6||

 

%d bloggers like this: