Govardhana giridhara gOvinda

raagam: darbaari kaanaDa / Mukhaari

taaLam: tripuTa 
Composer: NaaraayaNa Teertar

pallavi

gOvardhana giridhara gOvinda, gOkulapAlaka paramAnanda
(gOvardhana)

anupallavi

shrI vatsAnkita shrI kaustubha dhara, paavaka bhayahara paahi mukunda
(gOvardhana)

charaNam 1

puruhUta maka vikAta sucatura puruSOttama pUruia jagatudhara
MEru bhUri dhairya agavidhurA mInakEtu shatakOTi sharIra
(gOvardhana)

charaNam 2

amita kalyANaguNa agaNita lIla aparimitAnanda ghana nandabAla
samita daityadamba shAntyAdimUla vimala mAnasa vrtti vilasita shAla
(gOvardhana)

charaNam 3

vahatOjaka daNDa kOTistavEdam varadakimadbhUtam acalEndra vahanam
mahanIya kIrtim avahasi dEhi mudam mAgavanam madapanayasi ghanam
(gOvardhana)

charaNam 4 (*)

AnandAmrta vaaridhikEla, alaku parAkrama anupama leela
shRi nandaatmaja shrtajanapAla, shRikara kishalaya laalanalOla
(gOvardhana)

charaNam 5 (*)

paaTita suraripu paadapa brnda, paavana charitha paraamrta kanda
naaTya rasOtkaTa naanAbharaNa, nArAyaNa tIrthArchita charaNa
(gOvardhana)

%d bloggers like this: