Kankshe Tava prasadam

tvatprasAdam param kAmkshE krushNa nAnyam tukAmAyE

manasA vachasA noonam matpANigrahaNam kuru||

Oh Krishna, I am yearning for your grace whole-heartedly. Please accept me heartily and marry me.

sAvEri – aTa

kAnkshEtava prasAdam gOpAlabAla kEvalamEvAham|| 
amitabhAgyadAtAra matulabhoori vistAram
kamaneeya karuNAkaram gOpAlabAla
vimatamadavidArakam vidvajjanAdhAram
Samita bhoomi bhoobhAram SakaleekrutAri nikaram ||
kAmayE nAnyamaham kamsArEtidurooham
SyAmasundara vigraham gOpAlabAla
nAmaroopa nirvAham nAnAbhuvana nivaham
tvAmEvASrayE sAham tvarayA nayamAm svagEham ||
dharaNimanDala tilaka tApasa tAraka
parijana sukhakAraka gOpAlabAla
kalavENunAda rasika ghanatara mouktika
varanArAyaNa teerdha vArita dusta rAnardha ||
Advertisements