Kankshe Tava prasadam

tvatprasAdam param kAmkshE krushNa nAnyam tukAmAyE

manasA vachasA noonam matpANigrahaNam kuru||

Oh Krishna, I am yearning for your grace whole-heartedly. Please accept me heartily and marry me.

sAvEri – aTa

kAnkshEtava prasAdam gOpAlabAla kEvalamEvAham||

amitabhAgyadAtAra matulabhoori vistAram
kamaneeya karuNAkaram gOpAlabAla
vimatamadavidArakam vidvajjanAdhAram
Samita bhoomi bhoobhAram SakaleekrutAri nikaram ||

kAmayE nAnyamaham kamsArEtidurooham
SyAmasundara vigraham gOpAlabAla
nAmaroopa nirvAham nAnAbhuvana nivaham
tvAmEvASrayE sAham tvarayA nayamAm svagEham ||

dharaNimanDala tilaka tApasa jana tAraka
parijana sukhakAraka gOpAlabAla
kalavENunAda rasika ghanatara mouktika
varanArAyaNa teertha vArita dusta rAnardha ||

Namavali

Krishna Govinda Gopa Gopi Jana Vallabha

Shyama Sundara Jaganmohana Radha Ramana Radha Vallabha

%d bloggers like this: