mangaLAlaya – kEdAragowLa – Adi

Slokam :
dEvakyASSiSubhAvamEtya bhagavan nArAyaNa Sripatihi 
sarvajnAna manAvibhooti sahita satprArdhanAihi karmabhihi
AdityEndu sahasra kOTi sadruSA bhAsA gruham bhAsayan
pitrOssnEha sudhA mahOdadhi SaSAnkO yam harirgeeyatE||
P mangaLAlaya mA mava deva pankajA sana bhAvita bhAva||
C 1 dEvakee vasudeva vara tanooja
divya kireeTa daLita bhava beeja
sarva yOgi vichintya padAbja
sangathA sEsha/khila sAdhusamAja ||
C 2 apari mitAnanda bOdha swaroopa
ati karuNa vidhrutha adbUtha roopa
kapaTa rAkshasa hara khanditha pApa
kanakAmbaradhara kapaTa durApA ||
C 3 makara kundala kEyoorAdhi vibhoosha
manasija SatakOTi manjula vEsha
vikacha kamaladala sadrushAya dAkshA
vimala gOkula/hrudaya gopAkila raksha ||
C 4 kalita Sree koustubha kamaneeya kanTa
karuNA rasa bhara miLita vykunTha
paripAlaya BUri bhAgya vitaraNa
guru bhakta Shiva nArAyaNa teertha SharaNa ||
%d bloggers like this: