pAhimAm pAhimAm

rAgA: bhUpALa.  Thalam – cApu thalam.
P: pAhimAm pAhimAm parama krpALO, dEhi mE tvayi dEva dEva ratim

C1: asura samhAra shrI vijayagOpala
amara samrakSana shrI vijayagOpAla
vAsudEva tanaya shrI vijayagOpAla
vAsavAdi vinuta shrI vijayagOpAla

C2: sangIta lOla shrI vijayagOpAla
sarasa guNAlaya shrI vijayagOpAla
shrngAra rasa pOSa shrI vijayagOpAla
shrta janapAla shrI vijayagOpAla

C3: dhIra guNOdhAra shrI vijayagOpAla
dhEnukAdi haraNa shrI vijayagOpAla
nArada munigEya shrI vijayagOpAla
nArAyaNa tIrtha shrI vijayagOpAla

For more songs from Narayana Theertha, please click here

%d bloggers like this: