rAma krishNa gOvindEti

rAma krishNa gOvindEti – bhairavi – Adi, Narayana Theertha 

SlOkam:
drushTvA surEndram brahmANAm brahmaNOnujnayA saha
brahmaNAcha surEndraNa vishNum sA SaraNam gatAha ||

Pallavi – rAma krishNa gOvindEti nAma samprayOgE ||
kamamiha snAtavyam sarvOttama prayAgE ||

Charanam

digdESa kAlAnapEksha siddhi sarva sulabhE
sadguru krupAsamudra sanga hEtu lAbhE ||

rAmanAma gangayA miLita krishNa nAma
yamunE gOvinda nAma sarasvatee pradhitE ||

yOgi mAnasa parama hamsa kula kalitE
vAgeeSa vishNu rudrAdi vAglaharee lalitE ||

sarva lOkAlOka kAma sanga phaladAnE
nirviSEsha nitya sukha lAbha sunidAnE ||

rigyajussAmAdi vEda SAkhee moola vilasitE
rAga lObhAdi santApa SAntikara charitE||

snAna sandhya japa hOma tarpaNa napEkshitE
hAni vrudhyAdirahitAkhanDa sukha phaladE ||

snanam mAnasikam tasya smaraNam vAchanikam
kirtanam kAyikam tasya keertanE sunartanam ||

yAga yOga rAga bhOga tyAga sambandham vinA
bhakti virakti vijNAna dvAra mukti phaladE ||

brahma vidyA lakshaNa vibheeshane vichakshaNE
bAdhita ghOra samsAra vAraNa tatkAraNE ||

sarvapApougha timira chandra surya manDalE
sAdhu nArAyaNa teerdha teerdharAja vimalE ||

 

%d bloggers like this: